View Post

Situacija sa taocima

Specijalista: CCIE (crni pojas 5 dan u polju mrežnog inženjeringa) Dobre strane: odlično projektovana infrastruktura, visok nivo redundantnosti, velika dostupnostm, raspoloživ i preko granice 24x7x365. Loše strane: propuštanje dokumentovanja dijagrama mreže, imena korisničkih naloga i šifri za pristup mrežnim uređajima, (ne)komunikacija sa kolegama, (ne)delegiranje posla, manjak poverenja, loša narav i stav prema predpostavljenima, raspoloživ i preko granice 24x7x365.